پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰

اسکریپر

اسکريپر ماشيني است که عمل بارگيري و حمل و تخليه مواد خاکي در مسافتهاي متوسط و زياد را به تنهايي انجام مي دهد. اسکريپر از سه قسمت اصلي تشکيل شده است : قسمت بارگير (جام ) ديوار جلويي قسمت بارگير و ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قسمت جام که معمولا سرباز است داراي يک تيغه برنده قابل تعويض درقسمت پايين ميباشد اين تيغه درحين بارگيري به داخل خاک نفوذ ميکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدايت ميکند. اين قسمت قابل حرکت بوده وميتواند پايين وبالابرود دراسکريپرها ي داراي بالابر قسمت بالابرجانشين ديواره جلويي جام ميشود ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قابليت حرکت به عقب و جلو را دارد که با هل دادن خاک به تخليه بارکمک ميکند.

انواع اسکريپرها

اسکريپرها به دو دسته موتوردار و بدون موتور تقسيم ميشوند امروزه نوع بدون موتور کمتر مورد استفاده قرارد ميگيرد اغلب اسکريپرها تک محور بوده و تعادل آن و وزن بار آن توسط تراکتور متصل به آن حمل ميشود تراکتورهايي که اين اسکريپرها را مي کشند ممکن است چرخ لاستيکي و چرخ زنجيري باشند بعضي ديگر قسمتي ازيک تراکتور اسکريپرها هستند بدين معني که يک تراکتور تک محوره يک اسکريپر تک مجوره را مي کشد اسکريپرها يي که دو محور دارند به وسيله تراکتورهاي زنجيردار کشيده ميشوند زيرا اينگونه تراکتورها نمي توانند بار قائم را تحمل کنند بنابراين نمي توانند اسکريپرهاي يک محوره را بکشند امروزه به ندرت از اسکريپرهاي چرخ زنجيري استفاده ميشود اسکريپرهايي که توسط تراکتور چرخ لاستيکي کشيده ميشوند به انواع زيرتقسيم بندي مي شوند:

1-تک موتوره دومحوره
2-سه محوري
3-دو ديفرانسيل
4-اسکريپرهاي دوموتوره ( TANDEM-POWERED)
5-اسکريپرهاي داراي بالابر
6-فشاري – کششي (PUSH – PULL)

اسکريپرهاي تک موتوري دو محوري از يک تراکتور تک محوره استفاده ميکنند و به دليل مسئله تعادل اين تراکتور بدون اسکريپر مربوطه قادر به حرکت نيست اسکريپرهاي سه محوري توسط يک تراکتور کشيده ميشوند. ماشنيهاي چند ديفرانسيلي داراي چرخهاي گردنده در اسکريپر و در تراکتور هستند اسکريپرهاي دو موتوره داراي موتورهايي چداگانه براي حرکت اسکريپر و چرخهاي گردان آن ميباشد اسکريپرهاي داراي بالابر داراي يک بالابر نردباني درجلوي جام بوده و در عمل کندن و در انتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک ميکند در اين نوع اسکريپرها به دليل قدرتي که بالابر به اسکريپر ميدهد به تراکتور کمکي جهت بارگيري احتياجي نيست.
نوشته شده توسط اردشیر در 13:2 |  لینک ثابت   •